ข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูพื้นฐาน

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 โรงเรียนบ้านโสกหาด ตั้งอยู่บ้านโสกหาด ตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 36140

       เป็นการเรียนร่วมกับโรงเรียนบ้านหนองแดง